hm

CollegeBound Saint Paul Cov Lus Nug Uas Keev Nyiam Raug Nug Tas Li

KEV MUAJ CAI TSIM NYOG TAU TXAIS KEV PAB

Leej twg thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais txog rau qhov txheej txheem kev pab cuam nod?

Cov me nyuam yaus puas leej muaj cai tsim nyog tau txais kev pab txog rau CollegeBound Saint Paul yog hais tias lawv yug rau los sis tom qab lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 1, 2020 thiab muaj ib ntawm ob cov ntsiab lus qhov xav tau nram qab no:

 • Yog ib tus pej xeem nyob rau hauv nroog Saint Paul lub sij hawm thaum yug me nyuam LOS SIS
 • Dhau mus ua ib tus pej xeem nyob rau hauv nroog Saint Paul ua ntej muaj hnub rau xyoo

Ib tus me nyuam yaus yuav raug xam tias yog ib tus pej xeem nyob rau hauv nroog Saint Paul yog hais tias yam tsawg ib leeg ntawm tus me nyuam yaus ntawd niam thiab txiv, tus neeg saib xyuas me nyuam raug cai, los sis tus neeg pab tu muaj lawv qhov chaw nyob rau hauv Saint Paul.

Qhov ntsiab lus tshab txhais txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab no yog ua kom paub tseeb tias cov me nyuam yaus nyob rau hauv ntau cov zwj ceeb ntawm tsev neeg sib txawv muaj cai tsim nyog tau txais kev pab txog rau qhov txheej txheem pab cuam ntawd, xws li:

 • Cov me nyuam yaus uas (cov) niam thiab txiv uas yog pej xeem nyob rau hauv Saint Paul yuav los tu ua ntej muaj hnub nyoog rau xyoo
 • Cov me nyuam yaus uas yug los rau (cov) niam thiab txiv uas yog pej xeem nyob rau hauv Saint Paul kiag uas tseem nyob xuaj qhaus (ib ntus) rau txawv teb chaws, xws li cov uas ua tub rog los sis Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Tuav Kev Nyab Xeeb
 • Cov me nyuam yaus uas yug los rau ib tus niam thiab txiv uas raug kaw uas yog ib tus pej xeem nyob rau hauv Saint Paul

KEV TSIM QAUV QHOV TXHEEJ TXHEEM PAB CUAM UAS TSIS HAIS TSI NTSEES RAU IB QHO TWG

Puas yog tias tsuas yog tuaj yeem siv tau cov as khauj rau ntawm cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov tsev kawm ntawv txuj siab ncua sij hawm plaub xyoo nkaus xwb?

Tsis yog, cov nyiaj pab no muaj peev xwm muab siv tau rau ntau yam uas cuam tshuam txog cov cib fim fab kev kawm ntawv, xam muaj nrog rau cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov tsev kawm ntawv txuj siab ncua sij hawm plaub xyoo, cov tsev kawm ntawv qib siab ncua sij hawm ob xyoo thiab cov tsev kawm ntawv qib siab hauv lub zej zos, thiab kev cob qhia rau neeg ua hauj lwm los sis kev cob qhia txog kev ua hauj lwm.

Cov as khauj yuav raug tuav twj nyob rau lub koom haum tswj xyuas fab nyiaj txiag twg?

 • Cov as khauj yuav raug tuav tswj los ntawm Txhab Nyiaj Bremer, uas yog City (Nroog) tus neeg koom tes fab nyiaj txiag.
 • Txhab Nyiaj Bremer muab ib tus as khauj rau CollegeBound Saint Paul uas tuav tswj cov kev pab cuam yam tsis xam nqi dab tsi rau City (Nroog) thiab yam tsis xam nqi dab tsi rau cov tswv tuav tswj tus as khauj hlo li.

Qhov txheej txheem pab cuam ntawd tau txais kev pab nyiaj txiag tau li cas?

Txhawm rau ua kom paub tseeb txog kev ruaj khov, CollegeBound Saint Paul yuav muaj ntau cov hauv paus pab nyiaj txiag. City (Nroog) yuav pab nyiaj rau cov neeg ua hauj lwm ntawm qhov txheej txheem pab cuam ntawd thiab qhov platform (sam thiaj) tswj xyuas tus as khauj/lus qhia paub los ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm Sib Xyuas Kev Pab Txhawb Dag Zog Fab Nyiaj Txiag. Cov nyiaj faj yeej noob, kev nthuav dav thiab kev sib koom tes ntawm tsev neeg thiab cv nyiaj dej siab yuav tau txais nyiaj pab los ntawm cov koom haum pab lub zej zos hauv ceeb tsam, cov koom haum tuam txhab thiab cov neeg (koom haum) pab nyiaj pub dawb, ua ke nrog rau cov neeg pab nyiaj pub dawb los ntawm tus kheej.

VIM LI CAS THIAJ LI XAIV COLLEGEBOUND SAINT PAUL?

$50 xwb yeej them tsis taus rau tsev kawm ntawv qib siab, yog li ntawd vim li cas cov as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab (college savings accounts, CSA) thiaj li tseem ceeb?

Txhawm hais tias cov nyiaj ntawm cov kev txuag nyiaj tseg nws tsawg xwb los yeej muaj peev xwm ua tau ib qho txawv zog tuaj nyob rau hauv tsis hais yuav yog pab uas kom cov me nyuam yaus mus koom tau thiab kawm tiav los ntawm tsev kawm ntawv qib siab. Ib qho kev tshawb fawb pom tau tias cov me nyuam yaus tuaj ntawm cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis uas muaj kev txuag nyiaj tseg uas tau txog li $500 los sis tsawg dua ntawd zoo ntxim li lawm muaj cib fim mus koom tsev kawm ntawv qib siab ntau tshaj peb npaug thiab zoo ntxim li muaj cib fim kawm tiav ntau dua plaub npaug ntawm cov me nyuam yaus uas muaj nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis uas tsis muaj kev txuag nyiaj tseg. Cov nyiaj nyob rau hauv tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab (college savings account, CSA) muaj peev xwm qhia tau rau pom txog tej kis tseem ceeb uas tej zaum yuav tsis muaj kev pab cuam fab nyiaj txiag pab them nqi duav (roos), xws li cov phau ntawv, kev tsheb thauj xa mus los los sis cov nuj nqis kev noj nyob. Cov nuj nqis no muaj peev xwm txawj ntau zuj zus tuaj rau cov me nyuam yaus uas tuaj ntawm cov tsev neeg muaj nyiaj khwv tau los nyob rau themm qis, yog li ntawd Cov As Khauj Kev Txuag Nyiaj Tseg Rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (College Savings Accounts, CSAs) thiaj li muaj peev xwm ua rau qhov kev tej zaum muaj feem tshwm sim tau uas lawv yuav yeem kawm tiav kev kawm ntawv tom qab tiav tsev kawm ntawv qib cuaj txog kaum ob muaj feem ntau dua.

Puas muaj lwm cov txheej txheem pab cuam tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab lawm?

Muaj. Tau muaj kev tshawb fawb txog cov as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab pib txij li xyoo 2003 los lawm, uas nroog San Francisco tau qhib thawj qhov txheej txheem pab cuam rau Kindergarten (Lub Tsev Kawm Rau Me Nyuam Yaus) txog Tsev Kawm Ntawv Qib Siab, nyob rau xyoo 2011. Txij ntawd los ces muaj ntau lub nroog kuj tau xyaum ua raws qab, xam muaj nrog rau nroog Saint Louis (xeev MO), nroog Lansing (xeev MI), thiab nroog Oakland (xeev CA). Los txog rau lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2018, muaj ze li thaj tsam ib nrab sawm ntawm cov me nyuam yaus muaj cov as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab nyob rau hauv 65 cov txheej txheem pab cuam thoob plaws teb chaws. College Bound Saint Paul tsim ua raws li cov cai kev coj ua hauj lwm zoo tshaj plaws ntawm lwm cov txheej txheem pab cuam no, uas yog thawj qhov txheej txheem pab cuam tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab pib txij li thaum yug kiag los uas muaj nyob thoob plaws lub nroog thiab ua tau hauj lwm yam tsis siv neeg tswj.

Lub tswv yim ntawm Cov As Khauj Kev Txuag Nyiaj Tseg Rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (College Savings Accounts, CSAs) tau raug pib sim los ntawm ib qho txheej txheem pab cuam kev ua qauv qhia, Kev Txuag Nyiaj rau Kev Kawm Ntawv,Kev Koom Tes Ua Lag Luam, thiab Kev ua ntau zaus them ib zaug me ntsis (YEEJ NOOB),pib txij li xyoo 2003, thiab feem tsav coj kev tshawb fawb kuj tau tshawb fawb txog rau kis nod txuas ntxiv.

Cov koom haum hauv lub zej zos thiab cov tswv cuab hauv lub zej zos puas ua ib lub luag hauj lwm twg nyob rau hauv qhov txheej txheem pab cuam nod?

Ua. cov neeg koom tes hauv lub zej zos tseem ceeb rau txoj kev huaj vam ntawm qhov txheej txheem pab cuam nod. Cov koom haum txum nyob rau hauv zej zos yuav muab kev nthuav dav txog kev saub npe, kev sib koom tes ua ntu zus, thiab cov kev pab cuam txog lub peev xwm fab nyiaj txiag. Qhov txheej txheem pab cuam nod yuav muaj ntau cov neeg koom tes hauv lub zej zos los mus muab cov kev pab cuam ntau theem sib txawv suav txij li low-touch (txoj kev npau suav ntawm ib lub tuam txhab) txog rau intensive (kev sib zog ntsos rau tes hauj lwm).

Qhov txheej txheem yuav muaj ib pab pawg neeg ua hauj lwm fab kev tswj xyuas hauv lub zej zos—tsim tsa los ntawm cov thawj coj hauv lub zej zos uas sawv cev rau ntau haiv neeg ntawm lub nroog—txhawm rau ua kom paub tseeb tias txoj kev saib xyuas tsav coj lub zej zos thiab cov kev txhim kho qhov zoo ua ntu zus ntawm cov kev ua hauj lwm thiab cov kev tshwm sim ntawm qhov txheej txheem pab cuam. Dhau ntawd, yog ib qho network (nev vawj) ntawm cov neeg sawv cev rau qhov txheej txheem pab cuam—xam muaj nrog rau cov thawj coj nyob rau hauv Saint Paul xws li cov tub ntxhais kawm ntawv, cov niam thiab txiv, thiab cov kws qhia ntawv—uas yuav pab txhawb nqa kev nthuav dav thiab kev sib koom tes rau qhov txheej txheem pab cuam txog tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab (college savings account, CSA) thiab muab lus qhua txog cov kev muab siab sib zog ntawm qhov txheej txheem pab cuam txog tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab (college savings account, CSA) cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg koom tes. Thaum kawg nod, cov koom haum thiab cov lag luam, ua ke nrog rau cov pej xeem tib neeg, yuav muaj peev xwm sau npe nkag ua cov neeg muaj yeej rau qhov txheej txheem pab cuam uas txhawb nqa thiab pom zoo txhawb nqa qhov txheej txheem pab cuam thiab nws lub zeem muag.

RAU COV TSEV NEEG

CollegeBound Saint Paul puas yuav ua rau muaj qhov tsis zoo tshwm sim rau lwm cov txiaj ntsig uas kuv tau txais?

Tsis ua cas. Vim hais tias City (Nroog) yuav yog tus tswv ntawm tus as khauj ntawd thiab koj tus me nyuam yuav raug rau npe ua tus neeg muaj npe txais kev pab cuam los sis txiaj ntsig, koj cov kev txuag nyiaj tseg yuav tsis raug suav xam ua ib qho kev tawm tsam koj nyob rau hauv cov txheej txheem pab cuam xws li SNAP, SSI, thiab lwm yam ntxiv thiab koj tsis tas yuav hais qhia rau hauv koj cov se.

Peb yuav pib kev txuag nyiaj tseg rau hauv koj tus me nyuam tus as khauj hauv CollegeBound Saint Paul tau li cas?

Muaj ntau txoj hau kev los mus pab nyiaj rau koj tus me nyuam tus as khauj:

 • Tus kheej xa mus kiag: Mus faj ib qho nyiaj tau rau ntawm txhua qhov chaw hauj lwm ntawm Txhab Nyiaj BremerNqa koj qhov nyiaj faj (nyiaj ntsuab, nyiaj tshev, los sis daim ntawv yuav nyiaj) thiab koj tus me nyuam tus nab npawb as khauj nrog koj.
 • Los ntawm kev xa ntawv: Xa koj qhov nyiaj faj ua nyiaj tshev los ntawm kev xa ntawv mus rau Bremer. Ua kom ntseeg tau tias koj sau koj tus me nyuam tus nab npawb as khauj rau ntawm txoj kab ntawm daim ntawv teev lus.
 • Los ntawm kev faj nyiaj ncaj qha rau: Kev faj nyiaj ncaj qha yog ib qho kev pab cuam uas faj cov nyiaj pab los ntawm koj qhov kev them ua nyiaj tshev yam tsis siv neeg tswj mus rau hauv koj tus me nyuam tus as khauj kev txuag nyaij tseg.
 • Online Bill Pay (ACH): Koj muaj peev xwm faj ib qho nyiaj tau uas yog siv Online Bill Pay los ntawm koj lub txab nyiaj los sis credit union (koom haum tswj xyuas khes div). Koj muaj peev xwm xaiv seb koj xav kom them nyiaj ib zaug xwb los sis them nyiaj dua ob peb zaug tau.

Vim li cas peb thiaj li yuav tsum tau txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab?

Nws muaj peev xwm txhais tau ntau yam heev rau ib tus me nyuam los mus kawm paub hais tias lawv cov tsev neeg ntseeg tau tias tsev kawm ntawv qib siab yog ib qho tseeb. Kev txuag nyiaj tseg rau koj tus me nyuam lub neej yav pem suab txawm hais tias nws yog ob peb daus las xwb los xij nws muaj peev xwm ua rau muaj ib qho tshwm sim loj txog rau lawv cov kev npau suav. Nws xa ib zaj lus qhia tias tsev kawm ntawv qib siab yog ib lub hom phiaj tseem ceeb rau koj cov me nyuam. Txhua daus las uas koj txuag tseg rau nws tam sim no yog ib daus las uas koj tus me nyuam tsis tas yuav tsum tau mus txais nyob rau yav pem suab.

Peb yuav tsum txuag nyiaj tseg ntau npaum li cas?

Qhov koj yuav txuag nyiaj tseg ntau npaum li cas ntawd nws nyob ntawm koj thiab koj tsev neeg. Rau qee cov tsev neeg, nws pab teeb tsim cov hom phiaj kev txuag nyiaj tseg txhua hli los sis txhua xyoo, xws li $10 tauj ib hli. Rau lwm yam, nws yooj yim dua uas los mus pab thaum koj muaj peev xwm pab tau, xws li thaum txog cov hnub yug, cov hnub so hauj lwm, thaum them koj qhov se rov qab, los sis thaum muaj lwm cov koob tsheej tshwj xeeb. Txawm nws yog cov kev pab nyiaj sib koom tsawg xwb los yeej txawj sib ntxiv ntau zuj zus tuaj thiab ua rau muaj ib qho ke sib txawv. Txhua daus las uas koj txuag tseg yog ib daus las uas koj tus me nyuam tsis tas yuav tsum tau mus txais nyob rau yav pem suab.

Hom as khauj dab tsi thiaj li yog tus as khauj hauv CollegeBound Saint Paul?

Koj tus me nyuam tus as khauj yog siv rau kev faj nyiaj-uas tus as khauj raug txwv siv tau rau kev kawm ntawv los sis kev cob qhia tom qab kawm tiav tsev kawm ntawv qib cuaj txog kaum ob nkaus xwb. Qhov no txhais tau tias koj faj nyiaj nkag rau tau, tab sis koj tsis muaj peev xwm rho nyiaj tawm tau kom txog ntua rau thaum koj tus me nyuam muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab lawv npaj txhij yuav siv qhov nyiaj ntawd rau tsev kawm ntawv qib siab. Tus as khauj ntawd raug tuav tswj los ntawm Lub Nroog Saint Paul thiab koj tus me nyuam lub npe raug rau ua tus neeg muaj npe txais kev pab cuam los sis txiaj ntsig nyob rau hauv tus as khauj ntawd.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog hais tias in tus me nyuam yaus twg tsiv tawm ntawm nroog Saint Paul lawm?

Yog hais tias koj tsev neeg tawm ntawm nroog Saint Paul lawm, thov mus ntsib City (Nroog) Lub Chaw Ua Hauj Lwm Sib Xyuas Kev Pab Txhawb Dag Zog Fab Nyiaj Txiag txhawm rau ceeb toom rau qhov txheej txheem pab cuam ntawd paub txog ib qho kev hloov chaw nyob. Cov me nyuam yaus uas tsiv tawm ntawm nroog Saint Paul lawm muaj peev xwm ceev lawv tus as khauj qhib cia li qub, faj nyiaj pab txuas mus ntxiv, thiab khaws tseg txhua cov nyiaj pab uas muab los ntawm qhov txheej txheem pab cuam (piv txwv li qhov nyiaj tso xub thawj thiab cov nyiaj dej siab) uas twb sib ntxiv ntau zuj zus lawm. Li cas los xij, lawv tsis muaj cai tsim nyog tau txais txhua cov nyiaj dej siab yav pem suab thaum lawv tsis yog cov pej xeem nyob rau hauv Saint Paul lawm.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim rau tus as khauj ntawd yog hais tias tus me nyuam tsis kam mus kawm ntawv nyob rau tsev kawm ntawv qib siab?

Muaj peev xwm siv tau CollegeBound Saint Paul cov nyiaj pab rau lwm yam kev kawm ntawv tom qab kawm tiav tsev kawm ntawv qib cuaj txog kaum ob xam muaj nrog rau cov tsev kawm ntawv qib siab hauv lub zej zos, cov txheej txheem pab cuam uas muab kev cob qhia txog fab kev ua hauj lwm thiab fab tev niv. Cov kev faj nyiaj uas faj los ntawm cov tib neeg (cov neeg koom tes, cov tswv cuab ntawm tsev neeg, thiab lwm yam ntxiv) yuav raug suav xam tias yog “cov nyiaj pab uas tsis yog nyiaj txheej txheem pab cuam” thiab tej zaum tus neeg koom tes ntawd kuj yuav nkag cuag tau cov nyiaj ntawd txog thaum nws muaj hnub 25 xyoo lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, yog hais tias cov neeg koom tes muaj cov nyiaj pab uas tsis yog nyiaj txheej txheem pab cuam nyob rau hauv lawv cov as khauj thiab tsis muaj peev xwm nkag cuag tau txhawm rau thov kom them rov qab, cov nyiaj tshuav ntawd yuav raug muab ntxeev mus rau xeev Minnesota Unclaimed Property Division (Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Khoom, Av, thiab Vaj Tsev Uas Raug Tsis Lees Paub Ntawm Xeev Minnesota). Cov nyiaj pab los ntawm qhov txheej txheem pab cuam uas tsis raug siv (cov nyiaj faj yeej noob, cov nyiaj dej siab) yuav raug muab xa rov qab mus rau qhov txheej txheem pab cuam rau kev nkag cuag tau ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv yav pem suab.

Cov nyiaj dej siab dab tsi uas kuv tus me nyuam yuav tau txais?

Cov nyiaj dej siab ntawm qhov txheej txheem uas muaj feem tshwm sim tau muaj xam nrog rau:

 • Kev Sib Koom Tes Ntawm Qhov Txheej Txheem Pab Cuam – Nyiaj dej siab rau kev nkag portal (tshooj) as khauj
 • Koob Tsheej Tseem Ceeb/Kev Sib Koom Tes – Nyiaj dej siab rau kev mus ntsib me nyuam mos raws li qhov tseeb
 • Koob Tsheej Tseem Ceeb/Kev Sib Koom Tes – Nyiaj dej siab rau kev sib koom tes raws lub peev xwm fab nyiaj txiag
 • Koob Tsheej Tseem Ceeb – Nyiaj dej siab rau hnub yug puv yeeg zaum thib 1
 • Nyiaj dej siab – Rau cov me nyuam uas tuaj ntawm cov tsev neeg muaj nyiaj khwv tau los nyb rau theem qis

Pab ua rau koj lub zej zos muaj zog tuaj. Dhau mus ua CollegeBound Saint Paul Tus Neeg Koom Tes Hauv Lub Zej Zos.

Kawm Paub Ntau Ntxiv
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
CollegeBound Saint Paul