hm

Hais txog

CollegeBound Saint Paul yog ib qho lus cog tseg rau cov tsev neeg nyob rau hauv nroog Saint Paul

Lub Nroog City of Saint Paul muab siab rau kev nqis peev rau lub neej ntawm peb cov me nyuam. Vim li ntawd es lub zej zos thiaj li tab tom ua hauj lwm ua ke los mus muab ib tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab uas muaj nyiaj $50 rau txhua tus me nyuam uas nyob rau hauv nroog Saint Paul thiab yug rau los sis tom qab lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 1, 2020.

Qhov txheej txheem pab cuam CollegeBound Saint Paul tshiab no yuav pab muab ib txoj kev mus rau lub neej yav pem suab uas ci ntsa iab tshaj qub rau cov tsev neeg thiab lub nroog. Lub hom phiaj ntawm qhov txheej txheem pab cuam nod yog los mus muab cov tsev neeg thiab lawv cov me nyuam txuas rau cov chaw muab kev pab cuam rau lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov ua ke nrog rau fab nyiaj txiag siv rau kev kawm ntawv thiab cov cuab yeej txhawm rau kom muaj nyiaj nkag nyiaj tawm txaus siv.

Cov me nyuam yaus thiab cov tsev neeg yuav muaj cib fim tau txais nyiaj ntau ntxiv rau hauv lawv cov as khauj los ntawm cov nyiaj dej siab. Lawv muaj peev xwm tau txais cov nyiaj dej siab los ntawm kev nkag mus rau hauv Savings Portal (Tshooj Kev Txuag Nyiaj) rau thawj zaug,cuag tau rau cov koob tsheej tseem ceeb, kev koom nrog rau cov txheej txheem pab cuam rau lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov, thiab kev siv cov chaw muab kev pab raws lub peev xwm fab nyiaj txiag uas muab los ntawm City (Nroog) thiab cov neeg koom tes nrog koom haum hauv lub zej zos.

Kawm paub ntau ntxiv hais txog seb CollegeBound Saint Paul muaj peev xwm pab tau koj tsev neeg tau li cas, koj muaj peev xwm tau txais nyiaj ntau ntxiv hauv cov nyiaj dej siab tau li cas, thiab ntau yam ntxiv…

Cov Lus Nug Uas Keev Nyiam Raug Nug Tas Li

Ib Qho Txheej Txheem Pab Cuam Tus As Khauj Kev Txuag Nyiaj Tseg Rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Ua Hauj Lwm Li Cas

Cov As Khauj Kev Txuag Nyiaj Tseg Rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (College Savings Accounts, CSAs) yog cov as khauj kev txuag nyiaj tseg rau ncua sij hawm ntev uas pab cov me nyuam yaus txuag nyiaj rau lub neej yav pem suab, feem ntau yog rau kev kawm ntawv tom qab kawm tiav tsev kawm ntawv qib cuaj txog kaum ob. Qhov no muaj xam nrog rau cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov tsev kawm ntawv txuj siab ncua sij hawm plaub xyoo, cov tsev kawm ntawv qib siab ncua sij hawm ob xyoo thiab cov tsev kawm ntawv qib siab hauv lub zej zos, thiab kev cob qhia rau neeg ua hauj lwm los sis kev cob qhia txog kev ua hauj lwm.

Qhib Tus As Khauj
Cov as khauj uas qhib thaum ntxov sij hawm yug kiag ntawd los sis thaum kawm rau kingdergarden (lub tsev kawm rau me nyuam yaus) yuav tau txais cov nyiaj tso xub thawj.

Muaj Kev Txuag Nyiaj Tseg Ntau Zuj Zus Tuaj
Cov as khauj yuav muaj nyiaj ntau zuj zus tuaj los ntawm cov kev pab nyiaj sib koom thiab cov nyiaj txhawb siab ntawm tsev neeg, xws li cov kev txuag nyiaj tseg uas sib dhos (sib txwm).

Mus Koom Tsev Kawm Ntawv Qib Siab/Kev Cob Qhia
Kev txuag nyiaj tseg yuav pab them rau kev kawm ntawv tom qab tiav tsev kawm ntawv qib cuaj txog kaum ob.

Kawm tiav
Cov me nyuam yaus uas muaj ib tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab uas muaj nyiaj li ntawm $1 thab $500 thiab tuaj ntawm cov vaj tsev uas muaj nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis txog rau theem nrab zoo ntxim li yuav muaj cib fim kawm tiav ncua sij hawm 4 xyoo ntau dua.

Sau npe rau koj tus me nyuam rau hauv CollegeBound Saint Paul hnub no

Kawm Paub Ntau Ntxiv

Cov Txiaj Ntsig Rau Tsev Neeg ntawm Cov As Khauj Kev Txuag Nyiaj Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab

Txhawb cov niam thiab txiv cov kev cia siab npaj tseg rau lawv cov me nyuam txoj kev kawm ntawv

Txhawb kev loj hlob fab sim neej thiab fab siab ntsws kev xav

Txhim kho kev noj qab nyob zoo fab kev puas siab puas ntsws ntawm leej niam

Source: Beverly, S., Clancy, M. & Sherraden, M. Universal Accounts at Birth: Results from SEED for Oklahoma Kids (St. Louis, MO: Center for Social Development, Washington University in St. Louis, 2016).

CollegeBound Saint Paul Muaj Peev Xwm Ua Rau Koj Lub Zej Zos Muaj Zog Tuaj Tau Li Cas?

Lub Nroog Saint Paul tau ua hauj lwm yam txav ze nrog cov kws paub zoo rau tej suam ntawm cov as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab thiab tau tsim ib lub zog ua hauj lwm tsav coj lub zej zos uas muaj 50 tus tswv cuab los mus tsim qauv CollegeBound Saint Pau nyob rau xyoo kawm ntawv 2018. Lawv muaj ib lub zeem muag rau yav pem suab uas zoo heev rau nroog Saint Paul. Ib qho uas muaj kev khwv nyiaj txiag lag luam loj hlob thiab muaj kev vam meej uas sawv daws muaj feem xyuam nyob hauv cov zej zos sib txawv. Nyeem lawv tsab ntawv sau hais qhia txog seb CollegeBound Saint Paul muaj peev xwm pab ua rau mus txog lub zeem muag no tau li cas.

Muaj coob tshaj li 145 cov pej xeem nyob rau hauv nroog Saint Paul uas muaj ntau cov kab lis kev cai thiab kev kawm paub tau pab tsim qauv qhov txheej txheem pab cuam nod. CollegeBound Saint Paul yuav pab ua rau txhua tus me nyuam yaus raws cuag lawv qhov kev muaj feem tshwm sim tau puv npo los ntawm kev muab kev nakg cuag tau rau cov cuab yeej fab nyiaj txiag uas muaj peev xwm pab tau lawv lub neej yav pem suab.

Pab ua rau koj lub zej zos muaj zog tuaj. Dhau mus ua CollegeBound Saint Paul Tus Neeg Koom Tes Hauv Lub Zej Zos.

Kawm paub ntau ntxiv
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
CollegeBound Saint Paul