hm

Kev sau npe

CollegeBound Saint Paul yog ib qho lus cog tseg rau cov tsev neeg nyob rau hauv nroog Saint Paul

Muaj ntau txoj hau kev los mus sau npe rau koj tus me nyuam rau hauv CollegeBound Saint Paul.

Koj muaj peev xwm sau npe rau lawv tau nyob rau hauv online (oos lais) tom qab yug tau lawv lawm los sis koj muaj peev xwm xaiv ua kom paub tseeb tias lawv tuaj yeem raug sau npe yam tsis siv neeg tswj los ntawm kev ua kom leej twg paub txog lawv qhov ntaub ntawv teev tseg txog kev yug me nyuam los tau nyob rau lub sij hawm thaum yug me nyuam ntawd.

Txhawm rau sau npe rau koj tus me nyuam rau hauv CollegeBound Saint Paul, lawv yuav tsum yug rau los sis tom qab lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 1, 2020, thiab muaj ib ntawm ob cov ntsiab lus qhov xav tau nram qab no:

  • Yog ib tus pej xeem nyob rau hauv nroog Saint Paul lub sij hawm thaum yug me nyuam LOS SIS
  • Dhau mus ua ib tus pej xeem nyob rau hauv nroog Saint Paul ua ntej lawv lub hnub puv yeeg zaum thib rau

Ib tus me nyuam yaus yuav raug xam tias yog ib tus pej xeem nyob rau hauv nroog Saint Paul yog hais tias yam tsawg ib leeg ntawm tus me nyuam yaus ntawd niam thiab txiv, tus neeg saib xyuas me nyuam raug cai, los sis tus neeg pab tu muaj lawv qhov chaw nyob rau hauv Saint Paul.

Yog hais tias koj tab tom yuav yug koj tus me nyuam mos, nco ntsoov sau npe ua ntej rau hauv CollegeBound Saint Paul. Kev sau npe ua ntej tsis yog sau npe rau koj tus me nyuam rau hauv qhov txheej txheem pab cuam ntawd. Peb mam li ceeb toom rau koj paub txhawm rau sau npe thaum yug tau lawv lawm.

Tom qab koj sau npe rau hauv CollegeBound Saint Paul lawm, koj yuav tau txais ib pob ntawv zoo siab txais tos nyob rau hauv tsab ntawv uas yuav muab lus qhia txog txoj hau kev yuav sau npe rau koj tus me nyuam tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau hauv Savings Portal (Tshooj Kev Txuag Nyiaj). Koj muaj peev xwm kuaj xyuas tau cov nyiaj tshuav nyob rau hauv koj tus me nyuam tus as khauj, nyiaj faj, thiab ntau yam ntxiv nyob rau lub sij hawm ntawd.

Puas muaj lus nug dab tsi?

Cov Lus Nug Uas Keev Nyiam Raug Nug Tas Li

Kev sau npe thaum lub sij hawm yug tus me nyuam

Cov me nyuam yaus uas nws cov ntaub ntawv teev tseg txog hnub yug teev tseg tias leej twg paub los tau ntawd yuav raug sau npe yam tsis siv neeg tswj rau hauv CollegeBound Saint Paul.

Thaum tab tom sau koj tus me nyuam mos daim foos ntaub ntawv teev tseg txog hnub yug thaum lub sij hawm yug lawv, maim rau lo lus tias “Yog” rau nqe lus nug ntawd: ‘Koj puas xav ua kom leej twg paub txog koj cov ntaub ntawv teev tseg txog hnub yug los tau?’

Yog hais tias koj tsis xav ua kom leej twg paub txog koj cov ntaub ntawv teev tseg txog hnub yug los tau, qhov ntawd yeej tsis ua li cas! Koj muaj peev xwm sau npe ua ntej rau koj tus me nyuam tau.

Koj puas tau paub txog?

Cov me nyuam tuaj ntawm cov yim neeg uas muaj nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis txog rau theem nrab uas muaj ib tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau kev kawm ntawv qib siab uas muaj nyiaj txog li ntawm $1 thiab $500 yog:

Kev sau npe hauv online (oos lais)

Thaum yug tau koj tus me nhyuam lawm, koj muaj peev xwm sau npe rau lawv rau hauv CollegeBound Saint Paul tau los ntawm kev ua kom tiav daim foos kev sau npe hauv online (oos lais).

Tag nrho txhua yam uas koj yuav tsum muaj txhawm rau sau npe rau koj tus me nyuam hnub no yog:

  • Lus qhia paub txog koj tus me nyuam mos
  • Lus qhia paub txog Niam thiab Txiv/Tus Neeg Saib Xyuas Me Nyuam xuj thawj thiab/los sis Niam thiab Txiv/Tus Neeg Saib Xyuas Me Nyuam Thib Ob
Sau npe

Sau npe ua ntej rau hauv CollegeBound Saint Paul

Thaum koj sau npe ua ntej rau koj tus me nyuam mos lawm, peb yuav ceeb toom rau koj paub txhawm rau sau npe rau lawv rauv hauv qhov txheej txheem pab cuam thaum yug tau lawv lawm. “Tag nrho txhua yam uas koj yuav tsum muaj txhawm rau sau npe ua ntej yog:

Koj lub npe
Xov tooj thiab/los sis email
Koj tus me nyuam mos hnub tag sij hawm

Tom qab koj sau npe ua ntej tag lawm, peb yuav xa ib tsab ntawv ceeb toom rau koj paub txhawm rau sau npe rau hauv CollegeBound Saint Paul tom qab yug tau koj tus me nyuam lawm.

Koj tus me nyuam mos yuav muaj cai tsim nyog tau txais:

Ib tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau tsev kawm ntawv qib siab uas muaj nyiaj $50 nyob rau hauv los ntawm City (Nroog)
Cov nyiaj dej siab los mus pab kom lawv cov kev txuag nyiaj tseg muaj nyiaj ntau zuj zus tuaj
Cov chaw muab kev pab cuam rau lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov
Cov chaw muab kev pab raws lub peev xwm fab nyiaj txiag rau koj tsev neeg tag nrho txhua tus

Sau Npe Ua Ntej

Cov Txiaj Ntsig Rau Tsev Neeg ntawm Cov As Khauj Kev Txuag Nyiaj Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab

Txhawb cov niam thiab txiv cov kev cia siab npaj tseg rau lawv cov me nyuam txoj kev kawm ntawv

Txhawb kev loj hlob fab sim neej thiab fab siab ntsws kev xav

Txhim kho kev noj qab nyob zoo fab kev puas siab puas ntsws ntawm leej niam

Source: Beverly, S., Clancy, M. & Sherraden, M. Universal Accounts at Birth: Results from SEED for Oklahoma Kids (St. Louis, MO: Center for Social Development, Washington University in St. Louis, 2016).

Puas muaj lus nug dab tsi?

Cov Lus Nug Uas Keev Nyiam Raug Nug Tas Li
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
CollegeBound Saint Paul