ka

CollegeBound Saint Paul တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤတဖၣ်

တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အကြၢးအဘၣ်

မတၤလၢအခွဲးယာ်ကြၢးလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်လဲၣ်

ဖိသၣ်တဖၣ်အခွဲးအိၣ်လၢ CollegeBound Saint Paul အဂီၢ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဖျဲၣ် ထီၣ်ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၁ သီ ၂၀၂၀ မ့တမ့ၢ် ဆူမဲာ်ညါ ဒီးတုၤထီၣ်ဘးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တထံၣ် လၢခံထံၣ်အကျါအံၤ-

 • မ့ၢ် Saint Paul ပှၤတ၀ၢဖိဖဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ကတီၢ် မ့တမ့ၢ်
 • ကဲထီၣ်ဘၣ် Saint Paul ပှၤတ၀ၢဖိဖဲလၢအသးနံၣ်တချုးပှဲၤထီၣ်ဃုလါ

တၢ်ကကွၢ်ဆိကမိၣ်လၢဖိသၣ်တဂၤမ့ၢ် Saint Paul ပှၤတ၀ၢဖိဖဲအစှၤကတၢၢ်ဖိသၣ် အဖိပၢ်တဂၤဂၤ ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိးသဲစး မ့တမ့ၢ် ပှၤကဟုကယာ်အီၤနုာ်လီၤအိၣ်ဘၣ်ဆူ Saint Paul ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အခွဲးယာ်အံၤ အခီပညီမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ် မၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်လၢဖိသၣ်တဖၣ် လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိ အဒူၣ်အဖုတဖၣ်အခွဲးယာ်အိၣ်အိၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ်-

 • ဖိသၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်ကွၢ်လုၢ်ဖိအီၤခီဖျိ Saint Paul ပှၤတ၀ၢမိၢ်ပၢ် (တဖၣ်) တချုးအသးပှဲၤထီၣ်ဃုလါ
 • ဖိသၣ်တဖၣ်မ့ၢ်မိၢ်ပၢ် (တဖၣ်) လၢမ့ၢ် Saint Paul ပှၤတ၀ၢဖိအဖိလၢအိၣ် လၢထံ ကီၢ်ဂီၤတစိၢ်တလီၢ် ဒ်အမ့ၢ် ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်လၢသုမုၢ်သံၣဘိမူဒါပူၤ မ့တမ့ၢ် Peace Corps (တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ပၢၤကီၢ်တဖၣ်)
 • ဖိသၣ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်လၢလီၤဘၣ်ဃိၣ်ပူၤအဖိလၢအမ့ၢ် Saint Paul ပှၤတ၀ၢဖိ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ပာ်လီၤ

မ့ၢ်တၢ်စူးကါဘၣ်စရီသ့ထဲလၢခီလ့ၣ်ကၠိ ဒီးဖၠၣ်စိမိၤလွံၢ်နံၣ်ဂီၢ်လီၤဧါႋ

တမ့ၢ်ဘၣ်- စ့ဆီၣ်ထွဲဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ခွဲးယာ်အဂီၢ်, တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိဒီးဖၠၣ်စိမိၤလွံၢ်နံၣ် ခံနံၣ်ဒီးပှၤတ၀ၢခီလ့ၣ်ကၠိ, ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်ဘါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်မၤလိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

စ့စရီကမၤဃုာ်သကိးသးဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ကရၢကရိဖဲလဲၣ်တဖုလဲၣ်

 • စ့စရီကဘၣ်တၢ်မၤဃုာ်အီၤဒီး Bremer Bank လၢမ့ၢ် City(၀့ၢ်) ကျိၣ်စ့ပှၤမၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤႋ
 • Bremer Bank ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် CollegeBound Saint Paul စရီတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢတလၢာ် ဒီးအဘူးလဲလၢ City အဂီၢ်ဒီး ပှၤစိာ် စရီတဖၣ်တဘၣ်လၢာ်တၢ်ဘူးလဲအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တိာ်ကျဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲဒ်လဲၣ်

လၢကမၤလီၤတံၢ်တၢ်အိၣ်စံၣအိၣ်ကျၢၤအဂီၢ် CollegeBound Saint Paul ကအိၣ်ဒီးစ့ မိၢ်ပှၢ်တၢ်အိၣ်ယၢၤအပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ City(၀့ၢ်) ကဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲ တၢ်တိာ်ကျဲၤ ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီး တၢ်ရဲၣ် ကျဲၤစ့စရီ/တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတၢ်မၤတကွီၣ်ခီဖျိ Office of Financial Empowerment (ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီဂံၢ်သဟီၣ၀ဲၤဒၢး) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆှၢလီၤစ့အသံးအကာ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တုၤလီၢ်တုၤကျဲ ဒီးတၢ်ပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးစ့ဟ့ၣ်ကနၢၤတဖၣ် ကဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲအီၤ ခီဖျိ လီၢ်က၀ီၤပှၤတ၀ၢဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်တဖၣ် ဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ် မၤသကိး တၢ်ဒီးကရၢပှၤဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်တဖၣ် ဃုာ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်ပှၤဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ဘၣ်မနုၤဃိလၢဘၣ်မ့ၢ် CollegeBound Saint Paul လဲၣ်

စ့ ၅၀ ဒီလၣ်တမ့ၢ်လၢခီလ့ၣ်ကၠိအဂီၢ်ဘၣ်, အဃိသတးဒီး ဘၣ်မနုၤအဃိလၢခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီ (CSA) အကါဒိၣ်လဲၣ်

စ့ပာ်ကီၤအနီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်စှၤသနာ်က့ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤဆီလၢဖိသၣ်တဖၣ်လၢနုာ်လီၤဒီး ဖျိထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဃုမၤလိသ့ၣ်ညါတခါထံၣဘၣ်၀ဲလၢဖိသၣ်တဖၣ် လၢ ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢအိၣ်ဒီးခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီအစ့အိၣ် ၅၀၀ ဒီလၣ် မ့တမ့ၢ် ဆူဖီလာ်န့ၣ်ဖျါလၢကနုာ်လီၤဘၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိသၢစးဒီးဖျါလၢကဖျိထီၣ် ဘၣ်၀ဲလွံၢ်စး အါန့ၢ်ဖိသၣ်တဖၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢတအိၣ်ဒီးစ့ပာ်ကီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကျိၣ်စ့လၢ CSA ပူၤပာ်ဖျါထီၣ်စၢၤဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဆိကျိၣ်စ့တၢ်လီၤဟိအသ့အဘၣ်လၢ တလုၢ်ဘၢပၣ် ဃုာ်သး ဒ်အမ့ၢ် လံာ်လဲၢ်တဖၣ် တၢ်လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢာ်ဘူၣလၢာ်စ့ၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်လၢာ်ဘူၣလၢာ်စ့ၤတဖၣ်အံၤအိၣ်ဖျါတြၢၢ်ကလာ် လၢဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ဟံၣ်ဖိ ဃီဖိကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ အဃိ CSAs မၤအါထီၣ်ကျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကဖျိထီၣ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ် ဘၣ်ကူၣ်သ့ဖဲဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိ၀ံၤအလီၢ်ခံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂုၤအဂၤအိၣ်တမံၤမံၤဧါႋ

မ့ၢ်ႋ ခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအဂ့ၢ်စးထီၣ်လၢ ၂၀၀၃, ဃုာ်ဒီး San Francisco တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခီၣ်ထံးကတၢၢ်တခါ, ကတီၤဆိကၠိတုၤခီလ့ၣ်ကၠိ ဖဲ ၂၀၁၁ န့ၣ်လီၤႋ ၀့ၢ်အါဖျၢၣ်စးထီၣ်မၤပိာ်ထွဲ၀ဲဃုာ်ဒီး Saint Louis (MO), Lansing (MI), ဒီး Oakland (CA) န့ၣ်လီၤႋ စးထီၣ်ဖဲ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀၁၈ န့ၣ်, ဖိသၣ်တဖၣ်ဘူး လၢ ဖးဖီကကွဲၢ်ဃၣ်ဃၣ်အိၣ်ဒီးခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ ၆၅ ခါလၢကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ညါ န့ၣ်လီၤႋ College Bound Saint Paul သူၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤအတၢ် မၤကျဲအဂ့ၤကတၢၢ် ဖဲတၢ်ကဲထီၣ်ဘၣ်၀့ၢ်ဒီဖျၢၣ်ခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်န့ၣ် ခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီ တၢ်တိာ်ကျဲၤကမၤန့ၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သီကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

CSAs တၢ်မၤတကွီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ Saving for Education (စ့ပာ်ကီၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဂီၢ်) Entrepreneurship (တၢ်မၤမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ) ဒီး Down payment (SEED) (တၢ်ပာ်လီၤကဒွဲဆိစ့) စးထီၣ် သးဖဲ ၂၀၀၃, ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဘၣ်တၢ်ဆဲးမၤအီၤခီဖျိတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတ၀ၢတၢကရၢကရိတဖၣ် ဒီးပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ် ကနုာ်လီၤမၤဘၣ်တၢ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤဧါႋ

မ့ၢ် ပှၤတ၀ၢပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ကမ့ၢ် ပှၤအကါဒိၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ် ထီၣ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ကမၤစၢၤတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ တုၤလီၢ် တုၤကျဲ, တၢ်ဆဲးပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်သ့တၢ်ဘၣ် အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤကမၤအါထီၣ်ပှၤတ၀ၢပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢအဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤအပတီၢ်တဖၣ်စးထီၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်ပတီၢ်စှၤ တုၤလၢအအါကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တိာ်ကျဲၤကအိၣ်ဒီးပှၤတ၀ၢပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤမိၢ်ပှၢ်-ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှၤတ၀ၢခိၣနၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀့ၢ်အတၢ်အိၣ်အါမံၤအါကလုာ်-ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်လၢတၢ်ဒုးဂဲၤလိာ်ပှၤတ၀ၢကွၢ် ထွဲပၢဆှၢဒီးဆဲးမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, တၢ်တိာ်ကျဲၤကရၢမၤသကိးတၢ်မီၢ်သီတဖၣ် – ဃုာ်ဒီး Saint Paul ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်ကၠိဖိတဖၣ် မိၢ်ပၢ်တဖၣ် ဒီးပှၤသိၣ်လိနဲၣ်လိတၢ်တဖၣ်- ကဆီၣ် ထွဲတၢ်တုၤလီၢ်တုၤကျဲဒီးပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲလၢ CSA တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးမၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် CSA တၢ်တိာ်ကျဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးအပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါန့ၣ်လီၤႋ လၢခံကတၢၢ်, တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဒီးမုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤတဖၣ်, ဃုာ်ဒီးပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ်, ကဆဲး လီၤဘၣ်မံၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤပှၤမၤနၢၤတၢ်လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်ဒီးအၢၣလီၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးအတၢ်ကွၢ်စိအသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်

CollegeBound Saint Paul ကဒိဘၣ်မၤဟူးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤလၢယဒိးန့ၢ်အီၤဧါႋ

တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢ City မ့ၢ်ပှၤဟံးစရီအကစၢ်အသိး ဒီးနဖိအမံၤကဖျါဒ်မ့ၢ်ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်န့ၢ် ဘျုးအဃိ နစ့ပာ်ကီၤတဘၣ် တၢ်ဂံၢ်ဃုာ်အီၤလၢနတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂုၤဂၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် SNAP, SSI အဂုၤဂၤဘၣ်, ဒီးအလီၢ်တအိၣ်လၢနကဘၣ် ပာ်ဖျါအီၤလၢနတၢ်ဟ့ၣ်ခိသွဲ ပူၤဘၣ်

ပကစးထီၣ်ပာ်ကီၤစ့လၢယဖိအ CollegeBound Saint Paul စရီပူၤဒ်လဲၣ်

ကျဲတဖၣ်အိၣ်၀ဲအါဘိ လၢကဟ့ၣ်မၤစၢၤလီၤဘၣ်စ့ဆူနဖိအစရီပူၤ-

 • လၢနီၢ်ကစၢ်- ဆှၢလီၤစ့ဖဲ Bremer Bank တၢ်လီၢ်တပူၤလၢ်လၢ်ႋ ဟဲစိာ်န တၢ်ဆှၢစ့ (စ့လဲ လံာ်ကွဲးမၤလိာ်စ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်နဲၣ်လီၤစ့) ဒီးနဖိအစရီနီၣ်ဂံၢ်ဒီးနၤ တက့ၢ်ႋ
 • ခီဖျိတၢ်ပရၢ- ဆှၢဘၣ်နတၢ်ကွဲးမၤလိာ်စ့ခီဖျိတၢ်ပရၢဆူ Bremer မၤလီၤတံၢ် လၢနကွဲးလီၤဘၣ်နဖိအစရီနီၣ်ဂံၢ်ဖဲတၢ်မၤနီၣ်အကျိၤတက့ၢ်ႋ
 • ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီၤလိၤလိၤ- တၢ်ဆှၢလီၤစ့လိၤလိၤ မ့ၢ်တၢ်မၤတမံၤလၢအဆှၢလီၤစ့ ဆီၣ်ထွဲလၢနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲလၢနလံာ်မၤလိာ်စ့ဆူနဖိအစ့ပာ်ကီၤစရီပူၤန့ၣ်လီၤႋ
 • Online Bill Pay (ACH): (ပှာ်ယဲၤတၢ်ဆှၢကျိၣ်စ့ကျိၤ)- နဆှၢလီၤစ့သ့ခီဖျိတၢ်စူးကါပှာ် ယဲၤတၢ်ဆှၢစ့ကျိၤ လၢနစ့တၢး မ့တမ့ၢ် ကဒွဲခးယူနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ နဃုထၢလၢကမၤအီၤ တဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် မၤက့ၤဒ်အလီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဘၣ်မနုၤအဃိ လၢပဘၣ်ပာ်ကီၤစ့လၢခီလ့ၣ်ကၠိဂီၢ်လဲၣ်

ကမ့ၢ်တၢ်ကါဒိၣ်လၢဖိသၣ်အါဒံအါဂၤအဂီၢ်ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲလၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်နာ်၀ဲလၢခီလ့ၣ်ကၠိမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပာ်ကီၤန့ၢ်စှၤဒီလၣ်လၢနဖိအတၢ်ခါဆူညါဂီၢ် ကမ့ၢ်တၢ်ကဲဘျုးဖးဒိၣ်တခါ လၢအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိအဂီၢ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ် တမံၤလၢခီလ့ၣ်ကၠိမ့ၢ်တၢ်ပညိၣ်အကါဒိၣ်တခါလၢနဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကိးဒီလၣ်ဒဲး လၢနပာ် ကီၤန့ၢ်အီၤခဲအံၤကမ့ၢ်ဒီလၣ်တဘ့ၣ်လၢနဖိတဘၣ်ဃ့လိၢ်ဘၣ်အီၤလၢခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ

ပကြၢးဘၣ်ပာ်ကီၤစ့ဆံးအါလဲၣ်

နဘၣ်ပာ်ကီၤထဲလဲၣ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤႋ ဟံၣ်ဃီတနီၤန့ၣ်, မ့ၢ်ပာ်လီၤတၢ်ပညိၣ်တခါလၢ ကပာ်ဖှိၣ်စ့ လၢတလါဘၣ်တလါအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တနံၣ်ဘၣ် တနံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ကဂ့ၤ၀ဲဒၣ်, အဒိ-တၢ်ပာ်ဖှိၣ်စ့ ဒ်အမ့ၢ် တလါ ၁၀ ဒီလၣ်န့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်ပှၤ ဂုၤဂၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အညီလၢကဟ့ၣ်မၤစၢၤလီၤတၢ်ဖဲနဟ့ၣ်သ့အခါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ် မုၢ်နံၤ, နံၤသဘျ့တဖၣ်, ဃုာ်ဒီးနဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခိသွဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီတဖၣ်န့ၣ် လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤအစှၤသနာ်က့ကမၤအါထီၣ်ဒီးမၤတၢ်လီၤဆီသ့န့ၣ်လီၤႋ ကိးဒီ လၣ်ဒဲးလၢနပာ်ကီၤန့ၢ်အီၤခဲအံၤကမ့ၢ်ဒီလၣ်တဘ့ၣ်လၢနဖိတဘၣ်ဃ့လိၢ်ဘၣ်အီၤလၢခါဆူညါအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

CollegeBound Saint Paul စ့ပာ်ကီၤစရီမ့ၢ်စ့စရီကလုာ်ဒ်လဲၣ်

နဖိအစ့စရီမ့ၢ်တၢ်စရီလၢထဲတၢ်ဆှၢနုာ်လီၤစ့အဂီၢ်လၢမၤဃံးလီၤဆီအီၤထဲလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤလိဖဲဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိ၀ံၤလီၢ်ခံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အခီပညီမ့ၢ်နထၢ နုာ်လီၤစ့သ့, ဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢနဖိသးနံၣ်ပှဲၤထီၣ် ၁၈ နံၣ်တစုန့ၣ် နထုးထီၣ်စ့တသ့ဘၣ် ဒီးအ၀ဲသ့ၣ် ဒိၣ်တုာ်ခိၣပှဲၤလၢကစူးကါအီၤလၢခီလ့ၣ်ကၠိအဂီၢ်သ့တစုန့ၣ်လီၤႋ စ့စရီဘၣ် တၢ်ပၢအီၤခီဖျိ City of Saint Paul ဒီးနဖိအမံၤမ့ၢ်ဒ်ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢစရီပူၤ န့ၣ်လီၤႋ

ဖိသၣ်မ့ၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲဆူ Saint Paul ချၢန့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်

နဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ Saint Paul န့ၣ်, ၀ံသးစူၤလဲၤဆူ City(၀့ၢ်) အ Office of Financial Empowerment (ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီဂံၢ်သဟီၣ်၀ဲၤဒၢး) လၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်ဆီတလဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖိသၣ်တဖၣ်လၢသုးလီၢ်သုး ကျဲဆူ Saint Paul န့ၣ်စိာ်ဃာ်ဒံး၀ဲစရီလၢအိၣ်ထီၣ်သးသ့ ဆဲးဆှၢနုာ်လီၤစ့သ့ ဒီးဟံးန့ၢ် ဃာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲသ့ (အဒိ- တၢ်ဆှၢနုာ်လီၤစ့ဒီးစ့ဟ့ၣ် ကနၢၤတဖၣ်) လၢဟါထီၣ်တ့ၢ်လံအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, အ၀ဲသ့ၣ်အခွဲးတအိၣ်လၢ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခါဆူညါစ့ဟ့ၣ်ကနၢၤတမံၤလၢ်လၢ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်တမ့ၢ် Saint Paul ပှၤတ၀ၢ ဖိလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ယဖိမ့ၢ်တထီၣ်ဘၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိ တၢ်ကမၤသးဒီးစ့စရီဒ်လဲၣ်

CollegeBound Saint Paul စ့ဆီၣ်ထွဲအံၤ တၢ်စူးကါအီၤဆူဖိသၣ်ဆူအဂၤတဖၣ်လၢ တၢ်ဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိ၀ံၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် ဃုာ်ဒီးပှၤတ၀ၢခီလ့ၣ်ကၠိတဖၣ် တၢ်မၤ လိတၢ်လုၢ်အီၣသးသမူကၠိဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂီၢ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆှၢလီၤစ့လၢပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ (ပှၤနုာ်လီၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ …..) ပာ်ပနီၣ်သးလၢ “စ့ဆီၣ်ထွဲတမ့ၢ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤဂီၢ်” ဒီးတၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိပှၤနုာ်လီၤမၤသ ကိးတၢ်ဖဲအသးနံၣ်ပှဲၤထီၣ် ၂၅ နံၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤ, ပှၤနုာ်လီၤမၤသကိးတၢ်တ ဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး စ့ဆီၣ်ထွဲ လၢအတမ့ၢ် လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤဂီၢ်လၢအစရီပူၤ ဒီးတၢ်မၤဘူးအီၤလၢ ကထုးထီၣ်အီၤအဂီၢ်တသ့ဘၣ်, စ့အိၣ်လီၤတ့ၢ်တဖၣ်ကဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်က့ၤအီၤဆူ Minnesota Unclaimed Property Division (မနံၣ်စိထၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် လၢတစူး ကါသးဒံးဘၣ်၀ဲၤဒ့) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤစ့ဆီၣ်ထွဲလၢတစူးကါသးဒံးဘၣ် (တၢ်ဆှၢလီၤ စ့အလဲ စ့ဟ့ၣ်ကနၢၤတဖၣ်) ကဘၣ်တၢ်ဆှၢက့ၤအီၤဆူတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢကၠိဖိခါဆူညါတ ဖၣ်ကမၤန့ၢ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ယဖိကမန့ၢ်စ့ဟ့ၣ်ကနၢၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်

တၢ်တိာ်ကျဲၤအစ့ဟ့ၣ်ကနၢၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • 1.တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ- တၢ်နုာ်လီၤစ့စရီလီၢ်စ့ဟ့ၣ်ကနၢၤ
 • တၢ်အိၣ်သးအရ့ဒိ/တၢ်ပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲ-တၢ်ဒိးကွၢ်ဖိသၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ စ့ ဟ့ၣ်ကနၢၤ
 • တၢ်အိၣ်သးအရ့ဒိၣ်/တၢ်ပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲ-တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကျိၣ်စ့တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်စ့ဟ့ၣ် ကနၢၤ
 • တၢ်အိၣ်သးအရ့ဒိၣ်- နံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီစ့ဟ့ၣ်ကနၢၤ
 • စ့ဟ့ၣ်ကနၢၤ- ဖိသၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ

မၤဆူၣ်ထီၣ်နပှၤတ၀ၢအဂံၢ်ဘါတက့ၢ်ႋ ကဲထီၣ်သကိး CollegeBound Saint Paul ပှၤမၤသကိးတၢ် တက့ၢ်ႋ

မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သး
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
CollegeBound Saint Paul