hm

Cov nyiaj dej siab

Ua kom koj tus me nyuam mos tus as khauj muaj nyiaj ntau zuj zus tuaj!

Tau nyiaj pab dawb los mus pab koj tus me nyuam mos tus as khauj kev txuag nyiaj tseg rau kev kawm ntawv qib siab kom muaj nyiaj ntau zuj zus tuaj!

Koj muaj peev xwm tau cov nyiaj dej siab los ntawm cov kev faj nyiaj rau koj tus me nyuam los ntawm kev cuag tau rau cov koob tsheej tseem ceeb, kev muaj feem xyuam nrog rau CollegeBound Saint Paul, thiab kev koom tes nrog rau cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) txhawb dag zog rau koj tsev neeg thiab tus me nyuam.

Nyiaj Faj Yeej Noob

Koj tus me nyuam mos twb muaj nyiaj tseg rau kev kawm ntawv qib siab txog li $50 lawm!

Cov Nyiaj Dej Siab Ntawm Qhov Txheej Txheem Pab Cuam

Koj tus me nyuam mos muaj peev xwm tau txais cov nyiaj duas las uas yog nyiaj dej siab los ntawm ib qho txheej txheem pab cuam txhawm rau pab kom lawv tus as khauj muaj nyiaj ntau zuj zus tuaj!.

Cov Kev Faj Nyiaj Ntawm Tsev Neeg

Txhua cov kev faj nyiaj uas faj los ntawm cov tswv cuab hauv tsev neeg los sis cov phooj ywg, xws li cov pog yawg los yog niam tais yawm txiv, cov niam ntxawm (niam hlob, phauj los sis niam tais), los sis cov txiv ntxawm (txiv hlob, yawg laus los sis yawm txiv).

Tsis tas li ntawd, tsev neeg thiab cov phooj ywg kuj tseem muaj peev xwm faj nyiaj nkag ncaj qha rau koj tus me nyuam mos tus as khauj tau tib si.Vim hais tias koj tus me nyuam mos tus as khauj tsuas yog ua rau kev faj nyiaj nkaus xwb, koj muaj peev xwm muaj lawv tus nab npawb as khauj qhia rau lawm tus neeg uas xav faj nyiaj pab rau lawv los yeej tau tib si.

Nyiaj Dej Siab Rau Kev Nkag Mus Rau-hauv Oos Lais (Online) $10

Sau npe rau ntawm CollegeBound Saint Paul Savings Portal (Tshooj Kev Txuag Nyiaj) thiab nkag mus rau-hauv txhawm rau mus saib cov nyiaj tshuav nyob rau hauv koj tus me nyuam tus as khauj thawj zaug.

Yuav Hais Qhov Nyiaj Dej Siab Raws Cai Tau Li Cas: Nias rau ntawm Savings Portal Registration Page (Nplooj Vas Sab Hais Txog Kev Tso Npe Nkag Rau Hauv Tshooj Kev Txuag Nyiaj).Koj yuav tsum muaj koj tus me nyuam mos tus ID txhawm rau sau npe rau hauv koj qhov savings portal (tshooj kev txuag nyiaj) thawj zaug.Qhov no muaj nyob rau ntawm koj tus me nyuam mos daim npav as khauj uas muaj xam nrog rau hauv pob ntawv zoo siab txais tos uas koj tau txais ntawd.Cov lus qhia rau kev nkag mus rau hauv thawj zaug txhawm rau mus saib koj tus me nyuam mos tus as khauj muaj nyob rau hauv koj phau ntawv me ntawm pob ntawv zoo siab txais tos nyob rau phab.

Nyiaj Dej Siab Rau Hnub Yug Thawj Zaug $25

Zoo Siab Hnub Yug! Tau txais qhov nyiaj dej siab no thaum koj tus me nyuam mos muaj hnub nyoog txwm 1 xyoos.

Yuav Hais Qhov Nyiaj Dej Siab Raws Cai Tau Li Cas: Koj tsis tas yuav ua raws li cov kauj ruam txhua yam es thiaj li tau qhov nyiaj dej siab no, qhov txheej txheem pab cuam yuav muab qhov nyiaj dej siab nod nyob rau lub hli uas koj tus me nyuam muaj hnub nyoog txwm 1 xyoos.

Nyiaj Dej Siab Rau Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Txog Kev Sau Npe $50

Ua tiav qhov kev tshuaj ntsuam xyuas txog kev sau npe, uas hu tias CBSP Family Survey (CBSP Qhov Kev Ntsuam Xyuas Txog Tsev Neeg), nyob rau ntawm Savings Portal (Tshooj Kev Txuag Nyiaj).

Yuav Hais Qhov Nyiaj Dej Siab Raws Cai Tau Li Cas: Sau npe los sis nkag mus rau hauv koj tus as khauj uas nyob rau ntawm Savings Portal (Tshooj Kev Txuag Nyiaj) txhawm rau thiaj li nkag cuag tau rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas nod.

Nyiaj Dej Siab Rau Kev Xaiv Nkag Rau-hauv $50

Xaiv nkag rau-hauv CollegeBound Saint Paul txhawm rau qhib koj tus me nyuam mos tus as khauj.

Cov me nyuam mos uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam los ntawm CollegeBound Saint Paul yuav raug sau npe nyob rau thaum yug tau los, tab sis muaj ntau cov tsev neeg, koj tus me nyuam mos daim ntaub ntawv teev tseg txog hnub yug uas qhov txheej txheem pab cuam ntawd siv los mus sau npe rau cov neeg koom nrog yam tsis tas siv neeg tswj yuav raug muuab khaws cia tsis pub leej twg paub.Qhov no xam nrog rau cov me nyuam mos uas nws cov niam thiab txiv sib yuav tsis raug raws li kab ke fab kev cai lij choj, cov me nyuam mos uas nyob rau hauv kab ke muaj niam qhuav txiv qhuav saib xyuas, los sis cov me nyuam mos uas tsis yog yug nyob rau hauv Saint Paul tab sis dhau los ua cov pej xeem.

Yuav Hais Qhov Nyiaj Dej Siab Raws Cai Tau Li Cas: Koj tsis tas yuav ua raws li cov kauj ruam txhua yam es thiaj li tau qhov nyiaj dej siab no, qhov txheej txheem pab cuam nod mam li txiav txim siab seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam xwb.

Nyiaj Dej Siab Rau Kev Vaj Huam Sib Luag $50

Cov me nyuam mos uas yug rau hauv cov tsev neeg uas nyob rau hauv cov zej zos uas ib txwm yeej tsis tau nqis peev dua li yuav tau txais ib qho nyiaj dej siab ib-zaug li ntawm $50.

Cov zej zos uas ib txwm yeej tsis tau nqis peev dua li yog ntsig txog cov zej zos uas ib txwm yeej tsis tau muab kev pab cuam rau thiab tsis tau nqis peev dua rau los ntawm tsoom fwv, cov lag luam thiab lwm yam.

Yuav Hais Qhov Nyiaj Dej Siab Raws Cai Tau Li Cas: Sau npe los sis nkag mus rau hauv koj tus as khauj uas nyob rau ntawm Savings Portal (Tshooj Kev Txuag Nyiaj) txhawm rau ua kom tiav qhov CBSP Family Survey (CBSP Qhov Kev Ntsuam Xyuas Txog Tsev Neeg). Qhov txheej txheem pab cuam nod yuav txiav txim siab hais tias seb koj muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam saib raws li cov lus qhia paub uas koj sau qhia nyob rau hauv qhov kev tshuaj ntsuam xyuas ntawd los sis nyob rau hauv cov ntaub ntawv uas koj tau muab thaum koj sau npe rau hauv qhov txheej txheem pab cuam ntawd.

$50 Nyiaj Dej Siab Rau Xwm Txheej Fab Nyiaj Txiag

Tau txais $50 txhua xyoo rau kev koom tes nrog rau cov txheej txheem pab cuam los sis kev nqis tes ua cov tes dej num uas tau tawm qauv tseg los mus pab txhim kho koj tsev neeg qhov xwm txheej fab nyiaj txiag, xws li kev koom nrog rau ib qho lav xuj kev kawm ntawv txog fab nyiaj txiag los sis kev koom tes nrog rau ib qho txheej txheem pab cuam txhawm rau txhim kho koj qhov khes div credit (nyiaj khes div) kom zoo dua qub.

Yuav Hais Qhov Nyiaj Dej Siab Raws Cai Tau Li Cas: Nias rau qhov ntawm no rau kev paub ntau ntxiv txog cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam, cov ntawv xa tauj mus rau lwm cov khub koom lag luam, thiab cov kauj ruam ntsig txog kev hais raws cai kom muab qhov nyiaj dej siab.

Nyiaj Dej Siab Rau Kev Noj Qab Nyab Xeeb Lub Caij Thaum Tseem Yog Me Nyuam Yaus Nram Ntxov $50

Tau txais $50 txhua xyoo rau kev koom tes nrog rau cov txheej txheem pab cuam los sis kev nqis tes ua cov tes dej num uas txhawb nqa kev loj hlob uas muaj kev noj qab haus huv ntawm koj tus me nyuam mos, xws li kev koom tes nrog rau cov chav kawm ntawv qhia txog kev ua menyuam niam menyuam txiv los sis me nyuam mos liab, los sis kev cov koj tus me nyuam mos mus ua kev kuaj txog kev noj qab nyab xeeb ntawm tus me nyuam mos.

Yuav Hais Qhov Nyiaj Dej Siab Raws Cai Tau Li Cas: Nias rau qhov ntawm no rau kev paub ntau ntxiv txog cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam, cov ntawv xa tauj mus rau lwm cov khub koom lag luam, thiab cov kauj ruam ntsig txog kev hais raws cai kom muab qhov nyiaj dej siab.

Thov muab lub sij hawm kom txog li ib lub hlis mas thiaj li pom cov nyiaj txhawb siab no tshwm nyob rau hauv koj tus me nyuam mos tus as khauj CollegeBound.Tej zaum cov nyiaj dej siab yuav hloov pauv txhua xyoo saib raws peev nyiaj pab uas muaj.

CollegeBound Saint Paul Cov Nyiaj Dej Siab Rau Kev Txhawb Dag Zog

Ua kom koj tus me nyuam mos tus as khauj muaj nyiaj ntau zuj zus tuaj los ntawm kev sib txuas nrog rau cov chaw muab kev pab cuam uas pab txhim kho koj qhov xwm txheej fab nyiaj txiag thiab koj tus me nyuam txoj kev loj hlob.

Lub hom phiaj ntawm CollegeBound Saint Paul tsis yog hais tias tsuas pab kom koj tus me nyuam taug txoj hau kev mus rau kev kawm ntawv qib siab nkaus xwb, tab sis kuj tseem yuav pab muab cov tsev neeg sib txuas mus rau cov chaw muab kev pab cuam rau lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov ua ke nrog rau fab nyiaj txiag siv rau kev kawm ntawv thiab cov cuab yeej kom muaj nyiaj nkag nyiaj tawm txaus siv tib si.Koj muaj peev xwm tau txais cov nyiaj dej siab los ntawm cov kev faj nyiaj $50 txhua xyoo (raws li koj tus me nyuam lub hnub yug) rau kev nakg cuag tau rau cov chaw muab kev pab cuam los sis kev nqis tes ua cov tes dej num uas muaj feem cuam tshuam txog cov hom phiaj no.

Nyiaj Dej Siab Rau Xwm Txheej Fab Nyiaj Txiag $50

Koj muaj peev xwm tau txais $50 txhua xyoo rau kev koom tes nrog rau cov txheej txheem pab cuam los sis kev nqis tes ua cov tes dej num uas tau tawm qauv tseg los mus pab txhim kho koj tsev neeg qhov xwm txheej fab nyiaj txiag. 

Cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) dab tsi thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab txog rau ib qho Nyiaj Dej Siab Rau Xwm Txheej Fab Nyiaj Txiag?

Muaj peev xwm suav xam cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) uas koj tau mus koom tes nrog txij li thaum yug tau koj tus me nyuam mos uas siv CollegeBound rau hauv koj qhov nyiaj dej siab tau thiab yuav tsum tau ua kom tiav los ntawm los sis raws li hauv lub npe ntawm tus neeg uas cov niam thiab txiv los sis cov neeg saib xyuas me nyuam uas tau sau npe nrog rau koj tus me nyuam tus as khauj CollegeBound ntawd.

 • Piv txwv li cov txheej txheem pab cuam uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam muaj xam nrog rau:
 • Fab Nyiaj Txiag Siv Rau Kev Kawm Ntawv
 • Kev Pab Sab Laj los sis Kev Pab Tswv Yim Fab Nyiaj Txiag
 • Cov Khoom Lag Luam Siv Rau Kev Pab Sab Laj Txog Credit (Nyiaj Khes Div) los sis Kev Tsim-Credit (Khes Div)
 • Cov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Txuag Nyiaj Tseg Uas Sib Dhos (Sib Txwm)
 • Kev qhib ib tus as khauj ceev nyiaj tshiab (kev kuaj xyuas los sis kev txuag nyiaj tseg)
 • Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Kev Pab Cuam Npaj Them Se-Pab Dawb (Kev Them Se Nyiaj Khwv Tau Los Pab Dawb (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) los sis kev npaj them se raws li hauv Cheeb Tsam Zej Zos)
 • Cov txheej txheem pab cuam rau kev txhim kho neeg ua hauj lwm los sis cov kev pab cuam muab kev pab sab laj txog txoj hauj lwm
 • Cov rooj sib tham cob qhia los sis cov kev cob qhia txog kev yuav tsev thiab ua tswv tsev los sis kev ua tswv cuab lag luam
 • Kev nkag cuag tau rau kev pab nyiaj txiag rau lag luam me, los sis kev pab txog kev them nyiaj ib zaug me ntsis, piv txwv li, cov nyiaj txais los sis cov nyiaj pab

Tej zaum cov txheej txheem pab cuam lwm yam kuj yuav muaj cai tsim nyog tau txais ib qho nyiaj dej siab.Txhawm rau kuaj xyuas seb ib qho dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) twg thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, hu rau [651-266-8829] los sis sau email mus rau [collegebound@ci.stpaul.mn.us].

Peb muaj peev xwm nkag cuag tau rau cov txheej txheem pab cuam thiab cov kev pab cuam ntsig txog xwm txheej fab nyiaj txiag nyob rau qhov twg?

Hauv qab no yog cov koom haum uas muaj cov txheej txheem pab cuam, cov kev pab cuam, thiab cov chaw muab kev pab cuam uas muaj feem sib cuam tshuam txog xwm txheej fab nyiaj txiag nyob rau hauv nroog Saint Paul thiab Nroog Ntxaib (Twin Cities):

Comunidades Latinas Unidas En Servicio (CLUES)

Latino Economic Development Center

Lutheran Social Services Financial Counseling

Mni Sota Fund

Model Cities, Inc.

Prepare + Prosper 

Ujamaa Place

Community Action Partnership of Ramsey & Washington Counties

Nyiaj Dej Siab Rau Kev Noj Qab Nyab Xeeb Lub Caij Thaum Tseem Yog Me Nyuam Yaus Nram Ntxov $50

Koj muaj peev xwm tau txais $50 txhua xyoo rau kev koom tes nrog rau cov txheej txheem pab cuam los sis kev nqis tes ua cov tes dej num uas txhawb nqa kev loj hlob uas muaj kev noj qab haus huv ntawm koj tus me nyuam mos.

Cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) dab tsi thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab txog rau ib qho Nyiaj Dej Siab Rau Kev Noj Qab Nyab Xeeb Lub Caij Thaum Tseem Yog Me Nyuam Yaus Nram Ntxov?

Muaj peev xwm suav xam cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) uas koj tau mus koom tes nrog txij li thaum yug tau koj tus me nyuam mos uas siv CollegeBound rau hauv koj qhov nyiaj dej siab tau thiab yuav tsum tau ua kom tiav los ntawm los sis raws li hauv lub npe ntawm tus neeg uas cov niam thiab txiv los sis cov neeg saib xyuas me nyuam uas tau sau npe nrog rau koj tus me nyuam tus as khauj CollegeBound ntawd.

Piv txwv li cov txheej txheem pab cuam uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam muaj xam nrog rau:

  • Txheej Txheem Pab Cuam Txog Khoom Noj Khoom Haus Muaj Thaj Zoo Rau Lub Cev Ntawm Cov Poj Niam, Cov Me Nyuam Mos thiab Cov Me Nyuam Yaus (Women, Infants, and Children, WIC)
  • Cov kev kuaj txog kev noj qab nyab xeeb ntawm tus me nyuam mos
  • Pib Ua Ntej Thaum Ntxov
  • Kev Qhia Ntawv Rau Tsev Neeg Kom Paub Tu Me Nyuam Lub Caij Thaum Tseem Yog Me Nyuam Yaus Nram Ntxov (Early Childhood Family Education, ECFE) los ntawm Tsoom Fwv Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Nroog Saint Paul Qhov Kev Kamw Ntawv Hauv Cheeb Tsam Zej Zos
  • Cov Pab Pawg Muab Kev Txhawb Nqa Rau Kev Ua Me Nyuam Niam Me Nyuam Txiv, xws li Club Mom thiab Club Dad
  • Cov kev pab cuam ntsig txog Kev Mus Saib Vaj Tsev Ntawm Tsev Neeg
  • Kev Tau Txais Kuv thiab Kuv Tus Me Nyuam Mos Ib Lub Hnab Ntim Khoom Siv Rau Kev Tsim Kom Hlwb Ntse
  • Thauj Kauj Ruam Ntawm Kev Xeeb Me Nyuam Uas Muaj Kev Pheej Hmoo Siab Txog Rau Kev Saib Xyuas Kho Mob Uas Sib Xyaws Daws Ua Ke

Tej zaum cov txheej txheem pab cuam lwm yam kuj yuav muaj cai tsim nyog tau txais ib qho nyiaj dej siab.Txhawm rau kuaj xyuas seb ib qho dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) twg thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, hu rau 651-266-8829 los sis sau email mus rau [collegebound@ci.stpaul.mn.us.]

Peb muaj peev xwm nkag cuag tau rau cov txheej txheem pab cuam thiab cov kev pab cuam ntsig txog xwm txheej fab nyiaj txiag nyob rau qhov twg?

Yuav Hais Lus Thov Yuav Cai Txog Ntawm Koj Qhov Cov Nyiaj Dej Siab Rau Kev Txhawb Dag Zog Tau Li Cas

Xa Ntaub Ntawv:
Koj muaj peev xwm muab qhov ntaub ntawv hais txog ntawm koj qhov kev koom tes nrog rau ib qho txheej txheem pab cuam xa mus rau lawv tau, uas qhov ntawd ces yog ib daim ntawv theej los sis duab qhia txog ntawm ib tsab email, tsab ntawv, daim ntawv pov thawj them-txais nyiaj los sis lwm hom ntaub ntawv kev sib txuas lus uas tau los ntawm tus kws muab kev pab cuam.

Xa Daim Ntawv Foos Kev Kuaj Xyuas Txog Qhov Tseeb:
Yog hais tias koj tsis muaj cov ntaub ntawv li hais ntawd, koj muaj peev xwm thov kom tus kws muab kev pab cuam los mus lees paub txog koj qhov kev koom tes nrog los sis qhov txiaj ntsig uas yog siv Daim Ntawv Foos Kev Kuaj Xyuas Txog Qhov Tseeb.

Rub tawm los

Koj muaj peev xwm xa qhov ntaub ntawv kev kuaj xyuas txog qhov tseeb ntawm nyiaj dej siab los ntawm:

Tus Email: [collegebound@ci.stpaul.mn.us]

Fev: 651-266-8541

Xov Tooj: 651-266-8829

Rub nkag rau: Rub nkag rau ntawm CollegeBound Savings Portal (Tshooj Kev Txuag Nyiaj), thaum koj nkag mus rau hauv koj tus me nyuam tus as khauj.

Kev xa ntawv: 
CollegeBound Saint Paul
700 City Hall, 15 W Kellogg Blvd.
Saint Paul, MN 55102

Sau npe rau koj tus me nyuam rau hauv CollegeBound Saint Paul hnub no

Kawmm Paub Ntau Ntxiv
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
CollegeBound Saint Paul