hm
PEB TXOJ KEV NPAJ

Peb yuav teev tseg rau txhua tus menyuam uas yug rau los yog tom qab Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2020, ib qho chaw tseg nyiaj kawm ntawv qib siab rau ntawm txoj kev taug mus kawm ntawv qib tshiab thiab cov kev cob qhia ua haujlwm.

Tshooj Kev Txuag Nyiaj

CollegeBound Saint Paul yog thawj thawj lub niam tswv yim los tsim ib lub chaw tseg nyiaj mus kawm ntawv qib siab thoob lub zej zos uas yog yuav pab cov tsev neeg tsim tsa lub hauv paus ruaj khov los muab kev tso siab pab lawv cov menyuam txoj kev kawm ntawv thiab lub neej yav pem suab. Cov tsev neeg pab tso nyiaj ntxiv rau hauv los tau thiab tsom saib lawv cov nyiaj tseg tau mus kawm ntawv qib siab thiab kom lawv cov kev npau suav loj hlob nrog rau lawv cov menyuam rau yav tom ntej mus.

Txoj kev pib tseg nyiaj thiab npaj rau lawv cov menyuam cov hauv kev kawm ntawv yog ib qho nyuaj heev rau cov tsev neeg, yog vim li ntawd tsoom zej zos thiaj li sib koom ua ke los mus teev tsim CollegeBound Saint Paul los pab cov tsev neeg tseg nyiaj thiab npaj rau lawv cov menyuam. Kev pib tseg nyiaj thiab npaj rau lawv cov menyuam txoj kev kawm ntawv yuav hloov tau lawv lub neej ntau heev txog lub caij uas lawv npaj txhij yuav mus kawm ntawv qib siab.

CollegeBound Saint Paul yog teev tsim los ntawm thiab rau ib tsoom zej zos los pab cov tsev neeg xa lawv cov menyuam mus taug cov hauv kev kawm tom qab kawm ntawv high school tiav. Kev pib tseg nyiaj thiab npaj rau lawv cov menyuam txoj kev kawm ntawv yuav hloov tau lawv lub neej ntau heev txog lub caij uas lawv npaj txhij yuav mus kawm ntawv qib siab.

KAWM NTXIV
Teev Npe Kawm
Muab koj tus menyuam teev npe hnub no
KAWM NTXIV
Hais txog
Kawm ntxiv txog qhov kev pab cuam
KAWM NTXIV
Los Ua ib tug Koom Tes Pa
Pab txhawb zog rau koj lub zej zos
KAWM NTXIV
SAU NPE TXAIS NTAWV EMAILS TXOG COV LUS TAWM TSHIAB

Tso koj lub chaw nyob email rau hauv qab no koj thiaj li tau txais CollegeBound cov lus tawm tshiab.


Muab koj lub chaw nyob email xa mus yuav coj koj mus ncaj qha rau lub Nroog St. Paul lub vas sab.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
CollegeBound Saint Paul