ka

တၢ်ဂ့ၢ်

CollegeBound Saint Paul မ့ၢ် တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤသးဆူ Saint Paul ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အအိၣ်

City of Saint Paul ဟ့ၣ်လီၤသးလၢကဘျၢလီၤကျိၣ်စ့လၢ ပဖိပလံၤအတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ် အံၤအဃိပှၤတ၀ၢမၤသကိးတၢ်လၢကဟ့ၣ်ဘၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤ ၅၀ ဒီလၣ်လၢဖိသၣ်တဂၤစုာ်စုာ် အဂီၢ်လၢ အိၣ်ဆိးလၢ Saint Paul ပူၤဒီးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဖဲ မ့တမ့ၢ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁ သီ ၂၀၂၀ ၀ံၤအလီၢ်ခံသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တိာ်ကျဲၤအသီအံၤလၢအမ့ၢ် CollegeBound Saint Paul အံၤ ကရဲၣ်ကျဲၤဟ့ၣ်မၤစၢၤ ဒ်သိးအိးထီၣ်န့ၢ် ဘၣ်ခါဆူညါခွဲးယာ်လၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒီး၀့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးကဒုးရ့လိာ် ဘၣ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးဖိသၣ်တဖၣ်လၢဖိသၣ်ဆံးကတီၢ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်ဃုာ်ဒီးကျိၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးပီးလီတဖၣ်ဒ်သိးကလၢပှဲၤဘၣ်လၢကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ”

ဖိသၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်ကျိၣ်စ့လၢအစ့စရီပူၤခီဖျိ တၢ်ဟ့ၣ် ကနၢၤကျိၣ်စ့န့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်မၤန့ၢ်ဘၣ်စ့ဟ့ၣ်ကနၢၤခိဖျိတၢ်နုာ်လီၤဆူ Savings Portal (စ့ပာ်ကီၤစရီရဲၣ် ထံး) ဖဲခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီ တုၤထီၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ် တၢ်နုာ်လီၤမၤသကိးတၢ်လၢဖိသၣ်ဆံးကတီၢ်အတၢ်တိာ် ကျဲၤတဖၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကျိၣ်စ့တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤခီဖျိ City(၀့ၢ်) ဒီးပှၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

မၤသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးဘၣ်ဃး CollegeBound Saint Paul မၤစၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, နမၤန့ၢ်အါထီၣ်စ့ဟ့ၣ်ကနၢၤသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ် ဒီးအဂုၤဂၤႋႋႋ

တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤတဖၣ်

College Savings Account (ခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီ) တၢ်တိာ်ကျဲၤမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်

College Savings Account (CSAs) (ခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီ)  ကတီၢ်ယံာ်စ့ပာ်ကီၤစရီတဖၣ်လၢမၤစၢၤပှၤ ဖိသၣ်တဖၣ်ကပာ်ကီၤဘၣ်ကျိၣ်စ့လၢခါဆူညါအဂီၢ်, အါတက့ၢ် လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဖဲဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိ ၀ံၤလီၢ်ခံဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိဒီးဖၠၣ်စိမိၤလွံၢ်နံၣ်, ခံနံၣ်ဒီးပှၤတ၀ၢခီလ့ၣ်ကၠိ, ဒီးတၢ် ဖံးတၢ်မၤဂံၢ်ဘါ မ့တမ့ၢ် တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတၢ်မၤလိဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိးထီၣ်စရီ-
စရီတဖၣ်ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်န့ၢ်အီၤဖဲတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤကတီၤ ဆိကၠိလၢဆှၢနုာ်လီၤန့ၢ်အီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ

စ့ပာ်ကီၤအတၢ်အါထီၣ်- 
စ့ရီတဖၣ်အါထီၣ်သ့ခီဖျိလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ထၢနုာ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်န့ၢ် ဘျုးတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်စ့ပာ်ကီၤတၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးမံအသိးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်နုာ်လီၤခီလ့ၣ်ကၠိ/တၢ်မၤလိ-
စ့ပာ်ကီၤဟ့ၣ်စၢၤအဘူးလဲဘၣ်ဃး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဖဲဖျိထီၣ် တီၤထီကၠိ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဖျိထီၣ်-
ဖိသၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစရီ လၢအစ့အိၣ် ၁ ဒီလၣ် ဒီး ၅၀၀ ဒီလၣ် ဘၢၣ်စၢၤ ဒီးအိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ- တုၤဖဲအကြၢးလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤန့ၣ် ဖျါလၢကဖျိထီၣ်တၢ် မၤလိ ၄ စးန့ၣ်လီၤႋ

ဆဲးလီၤဘၣ်န့ၢ်နဖိအမံၤလၢ CollegeBound Saint Paul ခဲအံၤတက့ၢ်ႋ

မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သး

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢခီလ့ၣ်ကၠိစ့ပာ်ကီၤစ့စရီ

ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤမိၢ်ပၢ်တဖၣ်” တၢ်မုၢ်လၢ် ကွၢ်စိတဖၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အဖိအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ်

မၤဂ့ၤထီၣ်ပှၤဂ့ၢ်ဝီဒီး သးအတၢ် တူၢ်ဘၣ် တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ

မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ကဲမိၢ်ခိၣ်နူာ်ဒီးသးအတၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အိၣ်မုာ်အိၣ်ပၢၤ

Source: Beverly, S., Clancy, M. & Sherraden, M. Universal Accounts at Birth: Results from SEED for Oklahoma Kids (St. Louis, MO: Center for Social Development, Washington University in St. Louis, 2016).

CollegeBound Saint Paul မၤဆူၣ်ထီၣ်နပှၤတဝၢသ့ဒ်လဲၣ်.

City of Saint Paul မၤသကိးတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီးစ့ပာ်ကီၤစရီပှၤကူၣ်သ့စဲၢ်နီၤတဖၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှၤတ၀ၢအတၢ်ဂဲၤလိာ် ကရၢဖိ ၅၀ ဂၤထဲးဂံၢ်ထဲးဘါလၢကပာ်လီၤဘၣ် CollegeBound Saint Paul လၢ ၂၀၁၈ တၢ်မၤလိကတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်ကွၢ်စိတၢ်လၢခါဆူညါတၢ်အိၣ်သးအဂ့ၤလၢ Saint Paul ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤအိၣ်ဒီးတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါလၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဒီးဟ့ၣ်ခီနီၤသကိးတၢ်အီၣ်ကုး အီပှဲၤလၢပှၤတ၀ၢတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤႋ ဖးဘၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါဘၣ်ဃးဒီး CollegeBound Saint Paul ဒုးမၤကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်စိအံၤသ့ဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ

Saint Paul ပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ်လၢအါန့ၢ် ၁၄၅ ဂၤဟဲလၢလုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အါမံၤအါကလုာ်ဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်စၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါအံၤန့ၣ်လီၤႋ CollegeBound Saint Paul ကမၤစၢၤဘၣ်ဖိဒံဖိသၣ်ကိးဂၤဒဲးတုၤထီၣ်ဘးအတၢ်လိၣ်ဘၣ် ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့ကျဲ တဖၣ်လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

မၤဆူၣ်ထီၣ်နပှၤတ၀ၢအဂံၢ်ဘါတက့ၢ်ႋ ကဲထီၣ်သကိး CollegeBound Saint Paul ပှၤမၤသကိးတၢ် တက့ၢ်ႋ

မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သး
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
CollegeBound Saint Paul